اخبار
1396/8/17 چهارشنبه
دوره آموزشی مدیریت غذایی در اعتبار بخشی باحضور کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده
چهارشنبه 1396/8/17دوره آموزشی مدیریت غذایی در اعتبار بخشی باحضور کارشناسان تغذیه بیمارستانهای تحت پوشش دانشکده

تمامی حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی آبادان می باشد .

www.aums.ir